In dit privacy statement hebben wij nader voor u op een rij gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt hierin lezen welke gegevens wij van u verwerken en welke invloed u daar zelf op kunt uitoefenen. Dit privacy statement geldt voor al onze klanten en kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Wij raden u aan deze verklaring met enige regelmaat door te nemen, zodat u weet hoe IURO uw gegevens beschermt. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is IURO B.V.

1. Uw gegevens

Algemeen

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gegevens die IURO van u verwerkt in het kader van de producten en diensten in ons portfolio. Wij hechten grote waarde aan de bescherming van uw privacy. Daarom dragen wij ook bij aan initiatieven van het bedrijfsleven ter bescherming van uw privé-gegevens, zowel in ons bedrijf als op internet. Naast deze garantie tot discretie met betrekking tot uw privé-gegevens kunt u ook rekenen op transparantie van onze overeenkomsten.

 

 • Wij beschermen alle informatie die u met ons deelt
 • Wij verzamelen alleen gegevens die bijdragen aan een optimale kwaliteitsservice
 • Wij limiteren de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot alleen de medewerkers die deze toegang nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden
 • Wij zien er op toe dat deze medewerkers uiterst zorgvuldig omgaan met deze informatie
 • Wij verifiëren de identiteit van de klanten die ons bellen om te voorkomen dat anderen toegang krijgen tot uw gegevens
 • Wij vragen u met nadruk om uiterst zorgvuldig met uw logingegevens en wachtwoorden om te gaan om misbruik te voorkomen
 • Wij garanderen dat wij uiterst zorgvuldig omgaan met het vertrouwen dat u ons schenkt
 • Wij eisen van ondernemingen waar wij mee samenwerken dat zij conform onze principes handelen
 • Wij verbinden ons om voortdurend alert te blijven om uw privé-gegevens te beschermen

 

Persoonsgegevens

 

Als u zich aanmeldt als klant van IURO, bij ons een abonnement afsluit, of contact met ons opneemt, verwerken wij uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die zijn te herleiden tot individuele natuurlijke personen. Bijvoorbeeld als u zich aanmeldt als klant vragen wij onder meer uw naam, adres, woonplaats, giro- of bankrekeningnummer, e-mailadres en geboortedatum.

 

Als u een account aanmaakt op ons klantenportaal dan wordt u daarnaast nog gevraagd om een gebruikersnaam en wachtwoord op te geven. Al deze gegevens worden door IURO verwerkt. Ook nadat u zich heeft aangemeld, worden gegevens van u geregistreerd, bijvoorbeeld omdat u zelf bewust gegevens achterlaat (bijvoorbeeld omdat u via de helpdesk-website een vraag stelt), een storing meldt, een klacht indient of een nota niet betaalt. Ook deze gegevens worden door IURO verwerkt.

 

Verkeersgegevens

 

Als u gebruik maakt van onze diensten, verwerkt IURO ook verkeersgegevens die verband houden met dit gebruik, maar die niet de inhoud van de communicatie zelf betreffen. Verkeersgegevens zijn kort samengevat gegevens die nodig zijn om internetverkeer over ons netwerk te vervoeren.

 

Internet gegevens zoals de datum, het tijdstip en de duur van een internetsessie, technische identificatiegegevens (zoals uw gebruikersnaam en wachtwoord), e-maildienst, de applicatieserver waarmee applicaties die u gebruikt verbinding maken, uw IP-adres, de route die uw dataverkeer heeft afgelegd over ons netwerk, het datavolume, de kwaliteit van uw verbinding (denk aan foutmeldingen) en locatiegegevens die nodig zijn internetverkeer over ons netwerk te vervoeren.

2. Gebruik van gegevens

Dienstverlening

 

IURO verwerkt uw persoons-, verkeers- en locatiegegevens in de eerste plaats om onze diensten aan u te kunnen leveren. Voor het in behandeling nemen van aanvragen, het tot stand brengen van een aansluiting, het opbouwen van verbindingen, het versturen van een (al dan niet gespecificeerde) nota, notanavraag en het afhandelen van storingsmeldingen of klachten, is verwerking van uw gegevens noodzakelijk. Zonder verwerking van uw gegevens kunnen wij onze diensten niet aan u leveren.

 

Inschakelen derden

 

IURO schakelt derde partijen in bij bepaalde diensten ten behoeve van het netwerk. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoons- of verkeersgegevens heeft IURO de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

 

Beveiliging van ons netwerk en uw aansluiting

 

IURO draagt zorg voor beveiliging van haar netwerk en uw aansluiting daarop. Zo maken we gebruik van geavanceerde technieken (zoals firewalls, spamfilters en virusscanners) voor de bescherming tegen veiligheidsinbreuken, virussen, spam en malware.  Om uw aansluiting en ons netwerk tegen veiligheidsinbreuken, virussen, spam en malware te beschermen, wordt al het internetverkeer dat ons netwerk binnenkomt en verlaat automatisch gescand door deze beveiligingstechnieken. Wanneer wij constateren dat een bericht bijvoorbeeld een virus bevat dan zullen wij proberen dit virus te verwijderen en het bericht alsnog af te leveren tenzij dit spam betreft. Daarnaast maken wij gebruik van SSL-certificaten voor een veilige overdracht van je gegevens en je communicatie met ons.

 

Bewaartermijn en voldoen aan wettelijke verplichtingen

 

IURO is op grond van de wet verplicht om uw gegevens te bewaren en in sommige gevallen aan derden te verstrekken. U kunt daarbij denken aan de verstrekking van gegevens in het kader van een strafrechtelijk onderzoek en aan bevoegde autoriteiten. IURO bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk toegestaan en noodzakelijk voor het realiseren van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt.

 

Recht op inzage, correctie en vergetelheid van uw persoonsgegevens

 

Als klant heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. U dient hiervoor contact op te nemen met onze klantenservice. Ook kunt u deze gegevens aanpassen in https://helpdesk.iuro.nl. Tevens heeft u het recht om vergeten te worden; dit houdt in dat wij alle gegevens die wij van u hebben geregistreerd en die niet noodzakelijkerwijs bewaard moeten worden volgens wetgeving, uit onze systemen verwijderen. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

3. Website en cookies


Website disclaimer

Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt de uiterste zorg besteed. IURO aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website. IURO behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen. Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IURO.

Verwerking van gegevens op websites van IURO

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens op onze website in de eerste plaats om onze (web)diensten aan u te kunnen leveren en om met u te communiceren, bijvoorbeeld om u veiligheidswaarschuwingen te verzenden. Uw gegevens worden daarnaast gebruikt voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om onze diensten en onze website te verbeteren. Tenslotte kunnen wij uw gegevens op onze website gebruiken om informatie af te beelden die beter aansluit bij uw persoonlijke interesses en voorkeuren en,  wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven, om u in bepaalde gevallen (commerciële) informatie per e-mail te kunnen sturen over andere producten of services die beschikbaar zijn bij IURO. IURO verwerkt daartoe op haar website de volgende gegevens:

 • Inloggegevens. Wanneer u toegang wenst tot bepaalde IURO-diensten, wordt u gevraagd om zich aan te melden met een gebruikersnaam en een wachtwoord (inloggegevens).
 • Informatie die u achterlaat op IURO-websites. Op IURO-websites vragen wij u mogelijk om aanvullende persoonlijke informatie, zoals uw e-mailadres, naam, thuis- of werkadres of een telefoonnummer. Wanneer u een aankoop doet of een abonnement neemt op een betaalde service, vragen wij u om aanvullende informatie, zoals uw bankrekeningnummer of nummer van een identificatiebewijs.
 • Surf- en klikgedrag. We kunnen informatie verzamelen over uw bezoek aan IURO-websites, inclusief de pagina’s die u daarop bekijkt, de koppelingen (links) waarop u klikt en de andere acties die u onderneemt. Daarnaast verzamelen we bepaalde standaardinformatie die uw browser naar elke website verzendt die u bezoekt, zoals het type en de taal van de browser, de tijd van uw bezoek en het webadres van waaruit u onze website bereikte.
 • Page tagging. IURO-webpagina’s maken gebruik van page tagging. Hierbij wordt er een plaatje (meestal van één pixel) of een stukje Javascript op elke pagina van de site geplaatst. Page Tagging wordt gebruikt bij de aflevering van cookies op websites. Page Tagging stelt ons in staat om de gebruikers te tellen die onze website hebben bezocht, gegevens over gebruik van onze site te verzamelen en de effectiviteit van reclamecampagnes te bepalen. Wij verbieden het gebruik van page tags op onze website door derden. Het is derden dus niet toegestaan om op de IURO-website via page tags persoonlijke gegevens te verzamelen. Wanneer u nieuwsbrieven of reclamemail ontvangt van IURO, kunnen wij soms gebruik maken van Page Tagging om te bepalen of de e-mail werd geopend en op welke koppelingen u klikt, zodat we in de toekomst beter gerichte e-mail- of andere communicatie kunnen verzorgen.

Uitleg over de gebruikte cookies op deze website

Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies en scripts (hierna samen te noemen “cookies”). Cookies kunnen worden gebruikt door websitehouders of door derde partijen – adverteerders bijvoorbeeld – die communiceren via de website die jij bezoekt. Het gebruik van cookies is veilig. Wij vinden het van groot belang dat u weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag én uw privacy én de gebruiksvriendelijkheid én de financiering van onze website zoveel mogelijk waarborgen. Hieronder leest u meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze website en voor welke doeleinden. Deze cookieverklaring is van toepassing op www.IURO.nl en helpdesk.IURO.nl.

Cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu met onder andere Google Analytics te meten hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies. Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor u te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.

Wij gebruiken cookies voor:

 • Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s
 • Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s
 • Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt
 • Het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven
 • Het optimaliseren van de website

Voor de cookies die onze derde partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven; zie de links hieronder. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen; IURO heeft daar geen invloed op.

Google Analytics, http://www.google.com/policies/privacy/

HubSpot, http://www.hubspot.com/legal/privacy-policy

[13:46] Serge Busropan – IURO

Overige / onvoorziene cookies

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden.

Mocht u op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsen, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd hebben.

Browserinstellingen

Als u helemaal niet wilt dat websites op uw computer cookies plaatsen, dan kunt u uw browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kunt u de instellingen dusdanig aanpassen dat de browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen. Wees ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat u bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat u geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op uw interesses en worden vaker herhaald. Hoe u instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser. Wilt u cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via http://www.youronlinechoices.eu.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. U kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.

Mocht je na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Bedrijfsnaam

IURO.B.V.

Govert Flinckstraat 57

1072EC  Amsterdam

E-mailadres(sen)

support@iuro.nl / yourprivacy@iuro.nl

Social media

Twitter: @iuro_nl

KvK-nummer

55012086

Btw-nummer

NL8236.23.725.B01