Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Levering
IURO BV
– LEVERING AAN NIET -CONSUMENTEN –
VAN: IURO BV
, Govert Flinckstraat 57, 1072 EC Amsterdam, hierna te noemen:
Gebruiker
Artikel 1 Definities
1.
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de
navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden; Koper: de wederpartij van
gebruiker, handelend in de uitoefen
ing van beroep of bedrijf; Overeenkomst: de
overeenkomst tussen gebruiker en koper.
Artikel 2 Algemeen
1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding
en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een koper waarop gebruiker deze
voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden
niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle
overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering w
aarvan derden dienen te
worden betrokken.
3. Algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien
uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze
voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan z
ullen eventueel
IUR O BV – Algemene Voorwaarden 2016
2
nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van gebruiker en koper
slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de
voorwaarden van gebruiker.
4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorw
aarden nietig zijn of
vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en koper zullen alsdan
overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of
vernietigde bepalin
gen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk
het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 1
Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijv
end, tenzij in het aanbod een termijn voor
aanvaarding is genoemd.
2. De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende
dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes
gebonden indien de aanvaardi
ng hiervan door de koper schriftelijk binnen dertig
dagen wordt bevestigd.
3. Levertijden in offertes van de gebruiker zijn indicatief en geven de koper bij
overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij
uitdrukkelijk anders is o
vereengekomen.
4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en
andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en
verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
5. Indien de aanvaarding (op
ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte
opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt
dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker
anders aangeeft.
6. Een samengestelde prijsopgav
e verplicht gebruiker niet tot levering van een
deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig
deel van de opgegeven prijs.
7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. (Zie ook:
IUR O BV – Algemene Voorwaarden 2016
3
Artikelsgewijze
toelichting onder 2).
Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op
grond van de op dat moment bekende stand der
wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist,
heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door
derden.
3. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat
de
ze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat
deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan
gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst
benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het
recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de
vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de
koper in rekening te brengen.
4. Gebruiker is
niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat
gebruiker is uit gegaan van door de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige
gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar
behoorde te zijn.
5. Indien is overeeng
ekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd
kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren
opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase
schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien
door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van
de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van koper of een door
koper aangewezen locatie, draagt koper kosteloos zorg voor de door die
medewerkers in redelijkheid gewenste
faciliteiten.
7. Koper vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in
verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper
toerekenbaar is. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 3).
IUR O BV – Algemene Voorwaarden 2016
4
Artikel 5 Levering
1. L
evering geschiedt af fabriek/winkel/magazijn van gebruiker.
2. Indien levering geschiedt op basis van “Incoterms”, zullen de op het moment
van het sluiten van de overeenkomst geldende “Incoterms” van toepassing zijn.
3. Koper is verplicht de zaken af te ne
men op het moment dat gebruiker deze bij
hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens
de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
4. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie
of ins
tructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de
zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.
5. Indien de zaken worden bezorgd is gebruiker gerechtigd eventuele
bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afz
onderlijk worden
gefactureerd.
6. Indien gebruiker gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van
de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan gebruiker ter
beschikking heeft gesteld.
7. Indien gebruiker een termijn voor leve
ring heeft opgegeven, is deze indicatief.
Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding
van een termijn dient de koper gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen.
8. Gebruiker is gerechtigd de zaken in gedeelten te leve
ren, tenzij hiervan bij
overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde
toekomt. Gebruiker is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
9. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoer
d
kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren
opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase
schriftelijk heeft goedgekeurd.
Artikel 6 Monsters en modellen
1. Is aan de koper een monster of m
odel getoond of verstrekt, dan wordt het
vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan
behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de
IUR O BV – Algemene Voorwaarden 2016
5
zaak daarmee zal overeenstemmen.
2. Bij overeenkomsten ter zake
van een onroerende zaak wordt vermelding van de
oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als
aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden.
Artikel 7 Onderzoek, reclames
1. Koper is gehouden
het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder
geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort
koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde
overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, altha
ns voldoet aan de eisen
die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken,
onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld
respectievelijk de desbetreffende
werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij
behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het
geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen
die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zich
tbare gebreken
dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Gebruiker te worden
gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval
uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Gebruiker
te w
orden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving
van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. De
Opdrachtgever dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen)
onderzoeken.
3. Indi
en ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht
tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te
retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van
de gebruiker op de wi
jze zoals door gebruiker aangegeven. (Zie ook:
Artikelsgewijze toelichting onder 4).
4. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten
daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van
Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
5. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is
gereclameerd, dan zal Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na
IUR O BV – Algemene Voorwaarden 2016
6
retourontvangst daarvan danwel, indien retourn
ering redelijkerwijze niet mogelijk
is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter
keuze van Gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel
vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In
geval van
vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Gebruiker te
retourneren en de eigendom daarover aan Gebruiker te verschaffen, tenzij
Gebruiker anders aangeeft.
Artikel 8 Vergoedingen, prijs en kosten
1. Indien gebruiker met de
koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is de
gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
2. Gebruiker mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen
het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst
significante
prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen,
lonen, grondstoffen, halffabrikaten verpakkingsmateriaal. 3. De door gebruiker
gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede
eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder
verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. (Zie ook:
Artikelsgewijze toelichting onder 5).
Artikel 9 Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeen
komst blijkt dat voor een
behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te
wijzigen en / of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de
overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overee
nkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en / of
aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden
beïnvloed. Gebruiker zal de koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte
stellen.
3. Indien de wijziging en / of aanvulling op
de overeenkomst financiële en / of
kwalitatieve consequenties heeft, zal gebruiker de koper hierover tevoren
inlichten.
4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in
hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst e
en overschrijding van
IUR O BV – Algemene Voorwaarden 2016
7
dit vast tarief tot gevolg heeft.
5. In afwijking van het te dezen bepaalde zal gebruiker geen meerkosten in
rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van
omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerek
end
Artikel 10 Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door
gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen
de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
2. In
dien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan
is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van
2,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke
rente geldt. De
rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het
moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige
bedrag.
3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de
koper zijn de vordering
en van gebruiker op de koper onmiddellijk opeisbaar.
4. Gebruiker heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken
in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de
opengevallen rente en tenslotte in minderi
ng van de hoofdsom en de lopende
rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te
komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde
voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom
weigeren, indi
en daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede
de kosten worden voldaan.
5. Gebruiker heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in
rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen
na fact
uurdatum. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 6).
Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele
ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz.
blijven eige
ndom van gebruiker totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit
IUR O BV – Algemene Voorwaarden 2016
8
alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.
2. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te
verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht
gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te
stellen.
4. De koper ve
rplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te
verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade
alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter
inzage te geven.
5. Door gebruiker geleve
rde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel
bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van
een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als
betaalmiddel worden gebruikt.
6. Voor het geval dat gebrui
ker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil
uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare
toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen
te betreden waar de eigendommen van gebruiker z
ich bevinden en die zaken
mede terug te nemen.
Artikel 12 Garantie
1. Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke
eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke
gebreken ook.
2. De onder 1. genoemde g
arantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn
bestemd voor het gebruik in het buitenland en koper van dit gebruik te tijde van
het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt
aan gebruiker.
3. De onder 1. genoemde
garantie geldt gedurende een periode van 3 / 6 / 12
maanden na levering.
4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal gebruiker de
IUR O BV – Algemene Voorwaarden 2016
9
zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering
redelijkerwijze niet mog
elijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek
door koper, naar keuze van gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel. In
geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangen zaak aan
gebruiker te retourneren en de eigendom aan
gebruiker te verschaffen.
5. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als
gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of
gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan
door
de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming
van Gebruiker, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben
aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken
werden bevestigd die daara
an niet bevestigd dienen te worden of indien deze
werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De
Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is
ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Gebruike
r geen invloed
op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals
bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera..
6. Indien de door gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een
derde werd gepro
duceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent
van de zaak er voor wordt verstrekt. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 7).
7. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging,
inclusief administratie-,
verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in
rekening gebracht worden.
Artikel 13 Incassokosten
1. Is koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoe
ning
buiten rechte voor rekening van koper. Indien koper in gebreke blijft in de tijdige
voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van
15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
2. Indien gebruik
er hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs
noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen
eveneens voor rekening van koper.
IUR O BV – Algemene Voorwaarden 2016
10
4. Koper is over de gemaakte i
ncassokosten rente verschuldigd. (Zie ook:
Artikelsgewijze toelichting onder 8).
Artikel 14 Opschorting en ontbinding
1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden, indien: – Koper de verplichtinge
n uit de
overeenkomst niet of niet volledig nakomt. – na het sluiten van de overeenkomst
gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat
de koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te
vrezen dat
de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de
opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. –
koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de
voldoening van zijn verpl
ichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft
of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot
opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doe
n) ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
overeenkomst onmogelijk of naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel
indien zich anderszins omstandigheden voordoen w
elke van dien aard zijn dat
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag
worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op
de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakomi
ng van de
verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
Artikel 15 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
1. Indien gebruiker aan koper bij de
uitvoering van de overeenkomst zaken ter
beschikking heeft gesteld is koper gehouden het aldus geleverde binnen 14 dagen
in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de
koper deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit
voortvloeiende kosten voor
zijn rekening.
2. Indien koper, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in
IUR O BV – Algemene Voorwaarden 2016
19
tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven
in hoeverre de wijzig
ing of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van
dit honorarium tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen
brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die
aan gebr
uiker kunnen worden toegerekend.
Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever wordt aangegaan
voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of
partijen uitdrukkelijk
en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde
werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale
termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdracht
gever
gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
Artikel 7 Honorarium
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast
honorarium overeenkomen.
2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium
worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt
berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, geldende voor de
periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend
uurtarief is overeengekomen.
3. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de
verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
5. Indien gebruiker met de opdrachtgever een vast honor
arium of uurtarief
overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium
of tarief.
IUR O BV – Algemene Voorwaarden 2016
20
6. Voorts is gebruiker gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich
tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanz
ien van bijv.
lonen zijn gestegen.
7. Bovendien mag gebruiker het honorarium verhogen wanneer tijdens de
uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen
dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd
ingesc
hat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan
gebruiker, dat in redelijkheid niet van gebruiker mag worden verwacht de
overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk
overeengekomen honorarium. Gebruiker zal
de opdrachtgever in dat geval van
het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen.
Gebruiker zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan,
vermelden.
Artikel 8 Betaling
1. Betaling dient te geschieden bin
nen 14 dagen na factuurdatum, op een door
gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen
de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binn
en de termijn van 14
dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is
alsdan een rente verschuldigd van 2,5% per maand, tenzij de wettelijke rente
hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over
het opeisbaar bedrag
zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever
in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de
opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker
op de opdrachtgever
onmiddellijk opeisbaar.
4. Gebruiker heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten
strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering
van de opengevallen rente en tenslotte in mindering
van de hoofdsom en de
lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod
tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de
toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom
weigeren,
indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede
IUR O BV – Algemene Voorwaarden 2016
21
de kosten worden voldaan. 5. Gebruiker heeft de mogelijkheid een
kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet
verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na
factuurdatum.
Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen
ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz.,
blijven eigendom van gebruiker totdat de opdrachtgever
alle navolgende
verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.
2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende
zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag le
ggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever
verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de
hoogte te stellen.
4. De opdrachtgever verplicht
zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en
waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste
verzoek ter inzage te geven.
5. Door gebruiker geleverde zake
n, die krachtens het onder 1. van dit artikel
bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van
een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als
betaalmiddel worden gebruikt.
6. Voor het geval dat gebruiker zijn
in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil
uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet
herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al
die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker z
ich bevinden en
die zaken mede terug te nemen.
Artikel 10 Incassokosten
1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer
van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van
voldoening buiten rechte voor
rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever
IUR O BV – Algemene Voorwaarden 2016
22
in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een
dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een
minimum van € 50,00.
2. Indien gebruiker hoger
e kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs
noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen
eveneens voor rekening van opdrachtgever. 4. Opdrachtgever is over de ge
maakte
incassokosten rente verschuldigd.
Artikel 11 Onderzoek, reclames
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever
binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de
betreffende werkzaamheden sch
riftelijk te worden gemeld aan gebruiker. De
ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.
2. Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamhe
den alsnog verrichten
zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar
zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te
worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen we
rkzaamheden niet
meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de
grenzen van artikel 15.
Artikel 12 Opzegging
1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen met
inachtneming van de in de overeen
komst genoemde opzegtermijn.
2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft
gebruiker recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk
te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de op
zegging
ten grondslag liggen die aan gebruiker zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever
alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte
werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte
werkzaamheden zullen
dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden
IUR O BV – Algemene Voorwaarden 2016
23
gesteld aan opdrachtgever.
3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door gebruiker, zal
gebruiker in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te
verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan
de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor gebruiker extra kosten met
zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening
gebracht.
Artikel 13 Opschorting en ontbinding
1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden, indien: – Opdrachtgever de verplichtingen uit de
overeenkomst niet of niet volledig nakomt. – na het sl
uiten van de overeenkomst
gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat
de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond
bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlij
k zal
nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar
rechtvaardigt. – opdrachtgever bij
het sluiten van de overeenkomst verzocht is
zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de
overeenkomst en deze z
ekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijk
heid niet
langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn
de vorderingen van gebruiker op
de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de
verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vordere
n.
Artikel 14 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
1. Indien gebruiker aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst
zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde
IUR O BV – Algemene Voorwaarden 2016
24
binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij va
n gebreken en volledig te
retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle
hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning,
alsnog in gebreke blijft
met de onder 1. genoemde verplichting, heeft gebruiker
het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van
vervanging, op opdrachtgever te verhalen.
Artikel 15 Aansprakelijkheid
1. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is
deze aansprakelijkheid beperkt
tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die
aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans
dat gedeelte van de opdracht waarop
de aansprakelijkheid betrekking heeft,
althans tot maximaal € 2.500,- (Zegge: tweeduizend, vijfhonderd euro). De
aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de
assuradeur van gebruiker in het voorkomende geval te verstr
ekken uitkering.
3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een
opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder
beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
4.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter
vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de
vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – de
eventuele redelijke kosten gemaakt
om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan
de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan gebruiker
toegerekend kunnen worden; – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of
beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze ko
sten
hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene
voorwaarden.
5. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie.
6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid
IUR O BV – Algemene Voorwaarden 2016
25
voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove
schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.
Artikel 16 Vrijwaringen
1. De
opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met
betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever
verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst
worden gebruikt.
2. Indien opdrachtgeve
r aan gebruiker informatiedragers, elektronische
bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers,
elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
Artikel 17 Risico-overgang
1. Het risico van verlies of
beschadiging van de zaken die voorwerp van de
overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan
opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht
van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te
wijzen derden worden
gebracht.
Artikel 18 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij
daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten
aan schuld, en noch krachtens de wet, een
rechtshandeling of in het verkeer
geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten
komende oorzaken, voorzien
of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan
uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te
komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht
te beroepen, indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn
verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de
verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.
Indien deze periode langer duurt
IUR O BV – Algemene Voorwaarden 2016
26
dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voorzoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels
gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal
kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen
respectievelijk na te komen
gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is
gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke
overeenkomst.
Artikel 19 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke
informatie die zij in het
kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron
hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij
is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepalin
g of een rechterlijke uitspraak,
gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde
rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet
kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter er
kend of
toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot
schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot
ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
Artikel 20 Intellectue
le eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt
gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op
grond van de Auteurswet.
2. Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rap
porten, adviezen,
overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend
bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem
zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd,
openbaar gema
akt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de
verstrekte stukken anders voortvloeit.
3. Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden
IUR O BV – Algemene Voorwaarden 2016
27
toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen
vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 21 Monsters en modellen
1. Is aan de opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt
het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk word
t
overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.
2. Bij een opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de
oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als
aanduiding bedoeld te zijn, z
onder dat het te leveren product daaraan behoeft te
beantwoorden.
Artikel 22 Niet-overname personeel
1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één
jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk
overleg ter zake heeft plaatsgehad met gebruiker, medewerkers van gebruiker of
van ondernemingen waarop gebruiker ter uitvoering van deze overeenkomst
beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de
overeenkomst, in dienst nem
en danwel anderszins, direct of indirect, voor zich
laten werken.
Artikel 23 Geschillen
1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van
geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft
gebrui
ker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde
rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het
uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 24 Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands
recht van toepassing.
Artikel 25 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
IUR O BV – Algemene Voorwaarden 2016
28
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel
te Amsterdam.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden,
is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die
gold ten tijde van het totstand
komen van de overeenkomst.